ایام هفته 9:30-8:00 11:00-9:30 12:30-11:00 14:00-12:30 15:30-14:00 17:00-15:30 18:30-17:00 20:00-18:30
8 8:30 9 9:30 10 10:30 11 11:30 12 12:30 13 13:30 14 14:30 15 15:30 16 16:30 17 17:30 18 18:30 19 19:30
شنبه
    شناسایی آماری الگو(دکتر کشاورز)     پردازش تصویر(دکتر کشاورز)         
            سیستمهای کنترل غیر خطی(دکتر میگلی)         
                        
یکشنبه
تئوری مخابرات پیشرفته(دکتر دیانت)             ریاضیات مهندسی پیشرفته(دکتر میگلی)     
کنترل تطبیقی(دکتر غفاری) مباحث ویژه در مهندسی برق1(دکتر رزمی نیا)                 
                        
دوشنبه
پردازش تصویر(دکتر کشاورز) شناسایی آماری الگو(دکتر کشاورز)     سیستمهای کنترل غیر خطی(دکتر میگلی)         
                        
سه شنبه
تئوری مخابرات پیشرفته(دکتر دیانت) مباحث ویژه در مهندسی برق1(دکتر رزمی نیا)     کنترل تطبیقی(دکتر غفاری) ریاضیات مهندسی پیشرفته(دکتر میگلی)     
                        
چهار شنبه
    کنترل فازی(دکتر ترابی)         کنترل فازی(دکتر ترابی)     
                        
پنج شنبه                         
جمعه