ایام هفته 9:30-8:00 11:00-9:30 12:30-11:00 14:00-12:30 15:30-14:00 17:00-15:30 18:30-17:00 20:00-18:30
8 8:30 9 9:30 10 10:30 11 11:30 12 12:30 13 13:30 14 14:30 15 15:30 16 16:30 17 17:30 18 18:30 19 19:30
شنبه
الکترونیک1(دکتر رزمی نیا) سیگنال وسیستم(دکتر دیانت)   کارگاه عمومی(اسکندری)   سیستم های کنترل خطی(دکتر میگلی)     
کارگاه برق(دکتر دشتی) میدان و امواج(مهندس کشاورز)   آزمایشگاه مدارهای مخابراتی(مهندس فرجاد)           
آنتن(مهندس کشاورز) تاسیسات الکتریکی(دکتر دشتی)   آزمایشگاه و اندازه گیری مدار(دکتر دیانت)           
آزمایشگاه الکترونیک1(مهندس کشاورز)                     
                        
یکشنبه
مدار الکتریکی 2(مهندس کشاورز)       کارگاه عمومی(اسکندری)   مدارهای مخابراتی(دکتر کشاورز)     
بررسی سیستم های قدرت(دکتر دشتی) آزمایشگاه و اندازه گیری مدار(دکتر دیانت)     فیلتر ها و سنتز مدار(دکتر میگلی)         
الکترونیک 2 الکترومغناطیس(مهندس کشاورز)                 
    ماشین های الکتریکی2(دکتر دشتی)   آزمایشگاه الکترونیک2(مهندس فرجاد)           
    آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی(دکتر غفاری)   آزمایشگاه ماشین های الکتریکی1(دکتر گرگین پور)           
    الکترونیک3                 
                        
دوشنبه
الکترونیک1(دکتر رزمی نیا) سیگنال وسیستم(دکتر دیانت)   آزمایشگاه مدارهای مخابراتی(مهندس فرجاد)  زبان تخصصی(مهندس نجیبی)      
آنتن(مهندس کشاورز) محاسبات عددی(دکتر گرگین پور)   آزمایشگاه و اندازه گیری مدار(دکتر دیانت)   سیستم های کنترل خطی(دکتر میگلی)     
    میدان و امواج(مهندس کشاورز)         الکترونیک صنعتی(دکتر گرگین پور)     
    آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی(دکتر غفاری)                 
                        
سه شنبه
مدار الکتریکی 2(مهندس کشاورز)         سیستم دیجیتال1(دکتر ترابی) میکروپروسورها(دکتر ترابی) میکروپروسورها(دکتر ترابی) 
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی1(دکتر گرگین پور) الکترومغناطیس(مهندس کشاورز)   آزمایشگاه مدارهای منطقی(مهدس فرجاد)           
بررسی سیستم های قدرت(دکتر دشتی) ماشین های الکتریکی2(دکتر دشتی)     فیلتر ها و سنتز مدار(دکتر میگلی)         
                        
چهار شنبه
تاسیسات الکتریکی(دکتر دشتی) ماشین الکتریکی1(دکتر گرگین پور)   آزمایشگاه الکترونیک2(مهندس فرجاد)   احتمال مهندسی(مهندس قیمت گر)   سیستم دیجیتال1(دکتر ترابی)
مخابرات1(مهندس قیمت گر)                     
الکترونیک صنعتی(دکتر گرگین پور)مخابرات1(مهندس قیمت گر)      آزمایشگاه الکترونیک 3(مهندس قیمت گر)         
      آزمایشگاه الکترونیک 3(مهندس قیمت گر)               
                        
پنج شنبه
مخابرات2(مهندس قیمت گر)  احتمال مهندسی(مهندس قیمت گر)                
  مخابرات2(مهندس قیمت گر)                   
                        
جمعه